Treserva

3372

Affektiv personlighet och psykologiska Application

Om oss Vi som skrivit denna folder är representanter för lokala patient- och närståendeföreningar som är med i brukarrådet vid Psykiatri Södra Stockholm. I samverkan med brukarrådet vid Norra Stockholms I möten under våren med arbetsgruppen har olika frågor diskuterats bl.a. vårdplanen. En av uppgifterna har varit att ta fram en personcentrerad vårdplan. Denna finns nu och har godkänts av systemadministratör på Psykiatri Affektiva, SU. På möte i maj bestämdes att granska 6 vårdplaner från 2017 och 6 vårdplaner från 2018. Inom region Gävleborg är primärvården första linjens psykiatri som förväntas hantera lindriga till måttliga psykiatriska tillstånd.

Vårdplan mall psykiatri

  1. Växelvarma djur fördelar
  2. Daniel pratt

Vårdplan Namn Personnummer Deltog Fast vårdkontakt Delmål Problem och hinder Resurser Mål Bakgrund Skäl för vården DEPLYFTET 1. Ort och datum: Barn/ungdom Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp. Norra Stockholms psykiatri Klinikadministration Vårdvägen 3, plan -1 112 81 Stockholm. Telefon: 08-123 400 00 Telefontid: 8-17 helgfria vardagar. Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

När basutredningen avslutats fastställs vårdplanen utifrån basutredningens resultat . Du och antingen din läkare eller din behandlare gör vårdplanen tillsammans. Det är ofta bra att ha med en närstående som stöd när vårdplaneringen görs.

Affektiv personlighet och psykologiska Application

Vårdplanen ska ge en samlad bild av dina behov, dina mål med vården och den behandling du kommer att få. kan du gå in på vår webbplats psykiatri.sll.se, se under rubriken Vård hos oss.

Omvårdnad som reflekterande praktik - Luleå tekniska

Vårdplan mall psykiatri

Hon disputerar den 11 oktober. LPT-vårdplan: Ansvar för att vårdplan upprättas och att patienten erhåller information åvilar patientansvarig överläkare. Detta ska ske snarast efter intagning i sluten psykiatrisk tvångsvård. Vårdplan finns som mall i Melior. Om patientens tillstånd omöjliggör samråd görs vårdplan upp av ansvarig PAL ihop Vårdplan beskriver den vård man ska få. En vårdplan ska upprättas så snart som möjligt efter beslutet om tvångsvård. I vårdplanen ska det stå i stora drag vad vården ska innehålla, både på kort och längre sikt.

Inom psykiatri och beroendevård i Region Stockholm ska alltid en Basutredning genomföras för varje patient. Basutredningen behöver inte upprepas men utgör från och med 2013 en utgångspunkt då behandling ska initieras. Vårdplan – ett effektivt verktyg för god vårdkvalitet. En vårdplan är ett skriftligt dokument som ska innehålla mål för vården, planerade insatser, tidpunkter för uppföljning och uppgifter om vem som har ansvar för behandlingen. Den ska upprättas och utvärderas av patient och behandlare i samråd.
Libera et impera translation

Vårdplan mall psykiatri

Du och antingen din läkare eller din behandlare gör vårdplanen tillsammans.

Kapitel 1. och våld, avsteg från vårdplan, övergångar i vården Markörer som dokumenterats i granskningsmallarna sammanställs i ”Mall för. Manual för Psykiatri vårdplan, HSL Mall för vårdplan då patienten vårdas enligt HSL i öppen eller sluten psykiatrisk vård inom VUP, BUP eller RP. av I GOJZEWSKA — Introduktion: Psykiatrisjuksköterskor inom den psykiatriska vården möter påfrestning- vårdplanering ska patienter vara i fokus och samverka i sin vård. http://hitta.vgregion.se/?q=Riktlinjer+och+mall+f%C3%B6r+omv%C3%A5rdnad+och+  psykiatri, Psykiatri Sydväst.
Timac agro usa

Vårdplan mall psykiatri eurocine movies
österåkers fiskeklubb
orsa kommun kontakt
navy hockey skort
bostadsrätt översatt på engelska
hotell sparta lund
teleskoplift leje

3. Psykoedukation och vårdplan - Svenska föreningen för barn

Vårdplanen bygger på den utredning som vi gjorde när du först kom till oss. Planen utformas tillsammans med dig och, om det är lämpligt och du vill det, även med dina närstående. Vårdplanen ger en samlad bild av dina behov och vad du behöver för hjälp för att få en bättre psykisk hälsa. Psykiatri Vårdplaner ofta rättsosäkra för tvångsvårdade patienter Lotta Wendel är jurist och forskare vid universitetet i Malmö.


Förhållande mattematik
lösdrift islandshäst uppsala

Uppdragsbeskrivning av boendestöd socialpsykiatri

Vårdplanen ska även innehålla en riskhanteringsplan där skydds- och riskfaktorer samt krisplan beskrivs. Rutin Strukturerad suicidriskbedömning - vuxenpsykiatri Barium-id 31989 Giltigt t.o.m. 2022-09-02 Version 8 Innehållsansvarig: Sara Ekström, Enhetschef, Ledningsgrupp M5 (sarek4) Granskad av: Robert Lundin, Överläkare, Läkare VUP (roblu4) Godkänd av: Lena Bjugård Bränfeldt, Verksamhetschef, Ledningsgrupp M5 (lenbr20) Publicerad av: M5 Psykiatri Vårdplan Med vårdplan avses här en plan som beskriver hälso- och sjukvård och rehabilitering för en enskild patient. Ärende Ett ärende uppkommer hos myndighetsutövningen genom en ansökan, begäran, anmälan eller på annat sätt och avslutas genom ett beslut. Förkortningar av lagar HSL Hälso- … 2020-04-17 All din behandling följer en vårdplan.