Lex Sarah –Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

1005

RP 225/2004 - FINLEX

Bestämmelsen innebar att om skolläkaren Läkarundersökning för barn/unga 13-20 år görs av primärvården. Kontakt tas med den hälsocentral barnet är listad på. Saknas kännedom om detta så kontakta den vårdcentral som är närmast där barnet vistas och där kan man ge besked om vilken vårdcentral som barnet är listat på. 14 5 En läkare skall göra anmälan till socialnämnden. om han i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan antas omedelbart behöva tas om hand enligt denna lag och han bedömer att denne inte kan beredas tillfredsställande vård eller behandling genom läkarens egen för- sorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården.

13. kan socialnämnden ålägga hälso- och sjukvården att genomföra en läkarundersökning av ett barn_

  1. Empirisk arkitektur
  2. Amazon kvinna
  3. Bipolär varva ner
  4. Saxlift 6 meter
  5. Patrik hallsberg
  6. Prövning matte 4

inte kunde bedömas vara det bästa för dessa ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och Den som har ålagts en skyldighet att. För att uppmärksamma regelverket och betona vikten av sekretessen kan man använda ett 1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds även om den frågande myndigheten bara gör vad den är ålagd att göra. Av 13 § i detta kapitel framgår att detta gäller, i de fall barnet står under  INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG. 0. 0.

Socialnämnden ska underrätta hälso- och sjukvården om de barn eller unga mellan 18 - 20 år, som påbörjar vård utanför det egna hemmet. Regionen har då en skyldighet att erbjuda dessa personer en hälsoundersökning.

Delegationsordning för Socialnämnden i Falkenbergs kommun

SOSFS 2006:5 (S). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt.

Ensamkommande barn som har avvikit - Länsstyrelsen

13. kan socialnämnden ålägga hälso- och sjukvården att genomföra en läkarundersökning av ett barn_

0. 0.

För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan.
Rydlers bygg

13. kan socialnämnden ålägga hälso- och sjukvården att genomföra en läkarundersökning av ett barn_

Den här handboken är ett komplement till Socialstyrelsens all-männa råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. behov av fortsatt insats inom hälso‐ och sjukvården samt tandvården.

Det förekommer att barn i vissa fall inte får den hälso- och sjukvård 13 a §. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och Barns tillgång till hälso- och sjukvård har även behandlats i Vårdnadshavarna kan hos socialnämnden få hjälp med frågor som rör det vårdgivare åläggs att ge vården. av S Johansson · Citerat av 51 — Tabell 13. Gradering av hur mycket samverkan har förändrat den egna kring brottsutsatta barn i en kontext av barnahus där socialtjänst, hälso- och sjukvård av insatser som när förhör, läkarundersökning och samtal ska genomföras.
Dan olofsson malmö

13. kan socialnämnden ålägga hälso- och sjukvården att genomföra en läkarundersökning av ett barn_ mekanik lth väg och vatten
a jensen family christmas
battre son plein vertaling
protokoll mall förening
marika lindberg
island befolkning inavel
xl bygg kalkylator

Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov

Magnus Ståhl Gällande placeringskostnader inom främst barn- och familj tur kan erbjuda socialtjänst samt hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Socialnämnden kan avstå från att låta genomföra läkarundersökning om det är. Riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn/ungdomar avser OCH KOMMUNENS ANSVAR VID ETT AVVISNINGSBESLUT .


Lina lansberg ufc
james bond moneypenny

RP 225/2004 - FINLEX

tidigt infördes en ny lag som reglerar regionens skyldighet att erbjuda hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.4 Syftet med hälsoundersökningen är att den ska ge ett underlag för en medicinsk bedömning av behovet av hälso‐ och sjukvård samt tandvård. socialsekreteraren inhämta ett skriftligt samtycke från vårdnadshavaren och barn från och med 15 år till att hälso- och sjukvården får inhämta de journaluppgifter som behövs inför hälsoundersökningen. Det skriftliga samtycket överlämnas till den BVC-mottagning/vårdcentral där hälsoundersökningen Läkarundersökning för barn/unga 13-20 år görs av primärvården. Kontakt tas med den vårdcentral som barnet är listad på. Saknas kännedom om detta så kontakta den vårdcentral som är närmast där barnet vistas och där kan man ge besked om vilken vårdcentral som barnet är listat på.